Most Important Latest GI Tag in NEWS 2021

✅ Most Important Latest GI Tag in NEWS 2021

🧀 Sarbhaja – West Bengal 🆕

🧈 Sarpuria – West Bengal 🆕

🍋 Jardalu Mangoes – Bihar

🍄 Gucchi Mushroom – Jammu & Kashmir

🎨 Sohrai and Kohbar Art – Jharkhand

🌶 Khola chili – Goa

🍚 Chak-Hao, Black rice – Manipur

🌬 Gorakhpur terracotta – Uttar Pradesh

🍩 Kovilpatti Kadalai Mittai – Tamil Nadu

🌸 Kashmir Saffron – Jammu & Kashmir

Telegram link
@gk_ca
🎍Thanjavur Netti and Arumbavur Wood carving – Tamil Nadu

🎨 Sohrai Khovar Painting – Jharkhand

🍋 Telia Rumal Telangana Shahi Lichi & Zardalu Mango – Bihar

🌶 Moira bananas, Harmal Chillies, Khaje – Goa

🌶 Dalle Khursani – Sikkim

Leave a Reply